Speiding fra A til Å

Det er mange ord og uttrykk vi bruker i speidersammenheng, som kanskje ikke alle andre forstår like lett. Her er et utvalg av speidernes terminologi:

Akela
Lederulven i Rudyard Kiplings bok «Jungelboken», som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn.

Alltid bredt
Valgspråket er «Vær beredt». Speidermøtene avsluttes alltid med valgspråket. En leder eller patruljefører sier «Vær beredt» og gjør samtidig speiderhilsen, Speiderne hilser og svarer i kor: «Alltid beredt». (Nynorsk: «Ver budd», «Alltid budd».).

Aspirant
Speider som ennå ikke er tatt opp i en enhet. Enten er det en ny speider som nettopp har begynt, eller det er speider som flytter oppover fra en enhet til en annen. Aspiranttiden er en opplæringstid før opptagelse.

Baden-Powell, Lord Robert (også kjent som BP)
Lord Robert Baden-Powell (22.2.1857.8.1.1941),  er speiderbevegelsens grunnlegger. Han var en av datidens kjendiser i England, en helt fra Boerkrigen i Sør-Afrika. 1. august 1907 tente Baden-Powell det første speiderbålet på Brownsea Island ved Englands sørkyst for 21 gutter. Dette ble starten på speiderbevegelsen. Du kan lese mer om Baden-Powell under vår speiderhistorie.

Portrett Baden-Powell
Lord Baden-Powell

Baden-Powell, Lady Olave
Lady Olave Baden-Powell (22.2.1889-25.6.1977) var gift med Lord Baden-Powell og var leder for WAGGGS.

Olave Baden-Powell
Lady Baden-Powell

Bever
De minste speiderne kalles bevere. De går i 1. – 2. klasse. En gruppe beverspeidere kalles beverkoloni. Bevernes enhetsmerke er brunt.

Bevermerket

Bivuakk
Overnattingskrypinn av et eller annet slag. Kan være laget av presenning, greiner e.l. Har ikke noe krav til «form».

Emnekurs
Kurs for ledere som tar for seg ulike emner det kan være greit å få mer kunnskap i. Eksempler: GPS og primitiv mat, spikking etc.

Enhet
De forskjellige «avdelingene»/grupperingene i en gruppe – inndelingen skjer etter alder og møtedag.  F.eks. beverkoloni, småspeiderflokk, stifinnere, vandrere og roverlag. Stifinnerne og vandrerne utgjør troppen.

Enhetsleder
Fellesbetegnelse for kolonileder, flokkleder, troppsleder og lagleder.

Fettfelle
Speidernes utslagsvask. Man graver et hull i bakken, legger en «rist» over av materiale man har for hånd (f.eks. flettede kvister dekket med gress, håndkle e.l.) og tømmer avfallsvann oppi. På den måten unngår man at fett og faste matrester forhindrer vannet fra å trekke inn i jorda.

Flaggsangen
Synges ofte i forbindelse med flaggheis. Første vers lyder slik:
«Fold deg ut, vårt frihetsmerke, fagre norske flagg.
Under deg vi vokser sterke frem til frihetsdag.
Under deg på fredens bane vil vi stevne frem.
Under deg vår hedersfane, slå for frihet, hjem.
»

Norsk flaggFlokk (småspeiderflokk)
Speiderne som går i 3. – 4. klasse.

Flokkleder/assistent
Enhetsleder for småspeiderflokken

Forbundet
Norges speiderforbund – NSF. Vi har to speiderforbund i Norge – Norges speiderforbund (NSF) og Norges KFUK/KFUM-speidere. Hyggen speidergruppe er underordnet NSF.

Fordypningsmerkene
Disse merkene er et tilbud til speidere som ønsker mer stoff å arbeide med, eller som vil fordype seg i spesielle områder eller fagfelt. Noen fordypningsmerker kan man arbeide med alene, andre sammen med patruljen.

Fordypningsmerke
Fordypningsmerke patruljehaik (tropp)

Foreldreforening (også kalles støttelag)
Foreldreforeningen i Hyggen består av alle foreldrene, men vi har også et styre. Arbeidet består bl.a. i å samarbeide med lederne for å sikre gruppens økonomi og å hjelpe med mest mulig av det praktiske. Les mer på Foreldreforeningens side.

Friluftsliv (ett av de fem programmerkene)
Hensikten med merket er at speiderne skal bli glad i naturen, få kjennskap til naturen, ferdes i den til alle årstider og få utvikle sanseapparatet, motorikken og sin fysiske form til et tilfredsstillende nivå i forhold til egne forutsetninger.

Programmerke friluftsliv
Småspeidermerket Friluftsliv

Førerpatrulje
Patruljeførerne («peffer») og patruljeførerassistentene («asser») i troppen har sin egen patrulje, kalt Førerpatruljen. De har sine egne møter og ledes av troppsleder/ne.

Gapahuk
Presenning som er strukket ut og bundet opp slik at en kan sove under.

Gruppe
Gruppene er lokalnivåene i Norges speiderforbund.  En gruppe som har alle enhetene består av bevere, småspeidere, stifinnere, vandrere, rovere og ledere. Mange grupper har bare noen av disse enhetene. Gruppene har ofte navn fra stedet de er lokalisert, for eksempel Hyggen speidergruppe. Man kan se på speiderskjortene hvilken gruppe speiderne tilhører, enten ved et gruppemerke eller gruppebånd.

Gruppemerket til Hyggen

Gruppeledelse
Består av gruppelederen og styremedlemmer som er valg av gruppetinget. Alle medlemmer i gruppeledelsen velges for 2 år, og følger opp vedtak i gruppetinget og koordinerer arbeidet i gruppen.

Gruppeleder
Lederen som er valgt av gruppetinget til å være øverste tillitsvalgte i en speidergruppe.  Gruppeleder velges for 2 år, og følger opp vedtak i gruppetinget og koordinerer arbeidet i gruppen.

Gruppeting
Møte der alle godkjente ledere og representanter for speiderne og roverne har stemmerett. Leder i foreldreforeningen og eventuelle direkte medlemmer i gruppen kan også møte. Gruppetinget skal ha minst 2 møter i året. Der blir for eksempel gruppens terminliste og budsjett tatt opp.

Haik
Tur der patruljene drar ut alene med opppakning og overnatter ute i gapahuk eller lignende. De får kart med inntegnet rute og må orientere seg fram til overnattingsstedet. Dette er en vanlig leiraktivitet.

Hjemmeleder
Mens troppen drar på større turer og leire vil det alltid være en leder hjemme med liste over hvem som er med og telefonnumre til foresatte. Denne personen vil som regel være i jevnlig kontakt med de som er på tur/leir. Hjemmeleder kan godt være en forelder.

Hyggenmarknaden
Hyggenmarknaden har vært arrangert fast hvert år siden 1981. Det arrangeres av Foreldreforeningen, og her hjelper både foreldre og speidere til. Det pleier å være loppemarked, kafé og speideraktiviteter.

Marknad
Hyggenmarknaden 2012

Jamboree
Jamboree er et indiansk ord som betyr stor, fredelig sammenkomst. I speidersammenheng brukes Jamboree om en internasjonal speiderleir som arrangeres hvert fjerde år. Tusenvis av speidere fra hele verden samles, hver gang på et nytt sted.

«Jeg er beredt»-merket
Hensikten med dette merket er å sikre at alle speiderne tilegner seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.

Jeg er beredt, rovermerke
Jeg er beredt-merke for rovere

Jota
Jamboree on the Air. Ved hjelp av radioamatører kan speidere i hele verden komme i kontakt med hverandre. Arrangeres tredje helgen i oktober.

Joti
Jamboree on the Internet. En videreføring av Jota. Denne formen tar nå mer og mer over for Jota, i og med at så mange har Internett.  Det opprettes chatterom der speidere kan komme i kontakt med andre speidere over hele verden. Joti og Jota arrangeres samme helg i oktober hvert år: JOTA/JOTI.

Jungelropet
De fleste som bruker ”Jungelboka” som ramme for flokkarbeidet bruker jungelropet – «det store hylet» som fast seremoni. Det er for å ønske velkommen og for å vise at flokken er beredt til innsats. Lyder: «Akela. Vi vil gjøre vårt beste.» Så ropes det: «Gib – gib – gib» (betyr: «gjør ditt beste»), og svaret fra flokken er «Vi – vil – gåb – gåb – gåb» (betyr: «gjøre vårt beste»).

Koloni (bever)
Beverkoloni. Enhetsnavn på grupperingen av speidere i 1.-2. klasse.

Koloniassistent
Assisterende leder i en beverkoloni.

Kolonileder
Hovedleder i en beverkoloni.

Kreativitet (ett av de fem programmerkene)
Hensikten med dette merket er at speiderne skal utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å løse nye utfordringer, og videreutvikle og bruke fantasien.

Programmerke kreativitet
Stifinnermerket kreativitet

Krets
Grupper fra et geografisk område som fylke e.l. tilhører samme krets. Kretsen fungerer som bindeledd mellom gruppene og forbundet sentralt, og er et serviceorgan for kretsens grupper/enheter. Hyggen tilhører Vestmarka krets.

Nedre Buskerud krets
Kretsmerket Nedre Buskerud krets

Kretsbanner
Et flagg som bæres på stang. Banneret har forbundsmerke, kretsnavn og valgspråket. Stangen har forbundsmerke på toppen.

Kretsbannerkonkurranse
Konkurranse der patruljer fra alle gruppene i kretsen kan stille. Det konkurreres i mange forskjellige ting, blant annet teorispørsmål (både fra speideren og samfunnet forøvrig), praktiske ferdigheter, kjennskap til førstehjelp, knuter og naturen. Det gjøres inspeksjon for å sjekke både leirområde, speiderdrakt og «stil og sveis».

De som kommer på de første plassene i kretsbannerkonkurransen er kvalifiserte til å delta i NM i speiding, som arrangeres hvert år. Vinnerne av kretsbannerkonkurranse får oppbevare kretsens banner det neste året (derav navnet på konkurranse). Hyggen speidergruppes patrulje Kolibriskilpadde vant som første patrulje fra Hyggen kretsbannerkonkurransen i 2016.

Kolibriskilpadde-patruljen
Kolibriskilpadde med kretsbanneret, 2016

Kretsblad
Noen av kretsene har sitt medlemsblad som sendes ut fra kretsen flere ganger i året. Dette sendes til alle kretsens ledere, rovere og direkte medlemmer. Nedre Buskerud krets bruker heller hjemmesider til slik informasjon.

Kretsleir
Hvert fjerde år samles speiderne fra hele kretsen til en ukes sommerleir.

Kretsstyret
Består av kretsleder og inntil 8 medlemmer valg av kretstinget.

Kretsting
Kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter fra alle kretsens grupper.

Kull(-småspeider)
De små gruppene/patruljene som småspeiderflokken er inndelt i.

Lag
Roverlag. Enhetsbetegnelse for gruppering av speidere over 16 år.

Lagassistent
Assisterende leder i roverlaget.

Lagleder
Hovedleder i roverlaget.

Landsleir
Hvert fjerde år samles speiderne fra hele Norge til en ukes sommerleir. Sted blir bestemt av speidertinget. Leiren var i Fredrikstad sommeren 2001, på Ingelsrud speidersenter i 2005, på Åndalsnes i 2009 og Stavanger i 2013. I 2017 avholdes speiderleiren i Bodø.

Leder
Frivillige som leder speiderarbeidet i koloni, flokk, tropp, lag, gruppe, krets og forbund, og er ofte foreldre eller tidligere speidere.

Noen lederstillinger er tillitsvalgte, som for eksempel gruppeleder og speidersjefen (lederen for forbundet), andre er oppnevnt. På krets og forbundsplan finnes det også noen ytterst få ansatte. Disse driver som oftest med administrasjon, kommunikasjon, program eller prosjektledelse.

Ledertrening
Den organiserte ledertreningen i Norges speiderforbund består av forskjellige ledertreningskurs. Grunntreningen gir den enkelte leder et innblikk i hva ledelse, treningsprogram, verdigrunnlag og organisasjon er, samt en gjennomgang av hvilke forventninger som blir stilt til en leder. Videre kurs er Trekløver-Gilwell. En kan også gå kurs for å bli ledertrener. Utenom disse holdes ofte emnekurs både i kretsene og forbundet sentralt.

Leikvinjar
En flott eiendom ved Ringkollen/Klekken, som eies av forbundet men driftes av de fire kretsene Nedre Busk, Øvre Busk, Tele-Busk og Asker og Bærum. Huset er stort og kan lett romme 30 speidere til helgeovernattinger. Benyttes av Hyggenspeiderne 2-3 ganger i året. Moderne kjøkken og sanitæranlegg. Stor hage med plass til mini-leir. Fine ake- og skiløyper. Mer informasjon om Leikvinjar ligger på nettsidene til kretsen.

Leikvinjar
Leikvinjar

Leirbål
Vanligvis benyttet som stemningsfull avslutting på en leir-/turdag. Gjerne med speiderunderholdning som konkurranser/sketsjer/sanger og med en stemningsfull og rolig avslutning. Ikke til matlaging eller brenning av søppel.

Leirbål
Leirbål fra gruppeleir i Luster, 2008

Livskvalitet – ett av de fem programmerkene
Hensikten med dette merket er at speiderne skal reflektere over egen tro, livssyn, moral, etikk og speidingens verdigrunnlag. Speiderne skal bli bevisst på eget verdigrunnlag, ta ansvar for egen utvikling og forstå konsekvenser av egne valg, og bli glad i seg selv og bevisst på egen helse.

Livskvalitet bevermerke
Bevermerket livskvalitet

Loggbok
«Min Speiderlogg» er en bok hver speider skal ha der de kan «loggføre» det de har vært med på i speidersammenheng. Speiderne får ny loggbok når de bytter enhet/aldersnivå.

Merker
Speiderne kan ta forskjellige merker: «Jeg er beredt»-merket, programmerkene, fordypningsmerker og «Utfordringen». Når de har gjennomført kravene til et merke kan de få/kjøpe et merke (pin for Utfordringen) til å sy på speiderskjorten som viser/symboliserer hva de har lært. Speiderskjorten skal i tillegg ha en del merker som viser hvilket forbund og krets vi tilhører, hvilken gruppe vi tilhører, verdensmerke for gutt/jente mm. Mer om merkene og hvor de skal sys på finner du under Speiderdrakten.

Merkesnor
Speiderne i stifinner- og vandrertroppen kan få merkesnorer etter at de har tatt et visst antall fordypningsmerker. De får gul/hvit etter 6 merker, rød/hvit etter 12 merker, grønn/hvit etter 18 merker og blå/hvit etter 24 merker.

Merkesnor
Merkesnor 6 merker (tropp)

Nettsider, viktige for speidere
Gruppas hjemmeside: www.hyggenspeidergruppe.no/
Kretsens hjemmeside: https://vestmarka.speiding.no/
Forbundets hjemmeside: http://www.speiding.no/

NM i speiding
Norgesmesterskap i speiding. Arrangeres hvert år for de beste patruljene i hver av kretsenes konkurranser. Det konkurreres i allmennviten, praktiske og teoretiske ferdigheter, orientering, «stil og sveis» mm.

NSF
Norges speiderforbund består av rundt 18.500 medlemmer, organisert i 400 lokale speidergrupper. Norges speiderforbund er ett av to speiderforbund i Norge, og utgjør sammen med KFUK-KFUM-speidere Speidernes fellesorganisasjon, som har i oppgave å utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge. Hyggen speidergruppe er en del av NSF.

NSF-logo
Logoen til NSF

Opptagelse
En høytidelig seremoni der speidere som har hatt en aspiranttid/opplæringstid i en enhet blir tatt inn som «riktige» medlemmer i enheten. Det er da vanlig å avlegge speiderløftet.

Speideropptakelse
Speideropptakelse, 2012

Orientering
Bruk av kart og kompass for å finne fram i naturen.

Speiderjenter med kart og kompass

Patrulje
De små gruppene som troppen er inndelt i. Patruljen er den minste arbeidsenheten i speiderbevegelsen. Det er en liten gruppe speidere som er fast over tid, og som skal jobbe selvstendig. Prinsippet er at barn lærer av eldre barn som skal ha lært av de voksne. «Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet.» (Lord Robert Baden Powell, speiderbevegelsens grunnlegger)

Logo turboskilpaddepatruljen
Logoen til patruljen Turboskilpadde

Patruljefører = «Peff»
En speider som leder patruljen.

Patruljeførerassistenet = «Ass»
Patruljeførerens høyre hånd og leder patruljen dersom peffen ikke er tilstede.

Pionering
Pionering er kunnskap om tau, knuter, spleis og surringer. Kunnskap om pionering er nyttig når du er alene, men oftest best i fellesskap. Pionering er en utfordring for patruljens evne til at løse en oppgave ved hjelp av fantasi og en mengde energi, tau og rajer! (= stokker/staur) Det kan være å bygge en benk, et spisebord, et oppvaskstativ, en høy og  flott portal, en utedo!,  eller en bro over en bekk eller et juv. Pionering er flittig i bruk på turer og spesielt på leir.  Mange synes at pionering hører til speiderlivets aller beste aktiviteter! Når du har lært pionering, ligger muligheten for utrolige opplevelser like foran deg! Til lands, til vanns og i luften!

Pionering
Pionering, UTOPIA Landsleir 2009 Åndalsnes

Programkurset
Lederkurs som tar for seg innføring og ideer til å gjennomføre aktiviteter i enhetene. Består av fire moduler: programkurs innføring, om enheten og treningsprogrammet, praktisk gjennomføring og veiledning som metode.

Programmerkene
Det finnes fem programmerker: Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Vennskap, Kreativitet og Livskvalitet.

Prosjekter
Et prosjekt i speidersammenheng er en litt større arbeidsoppgave som ledes, planlegges, gjennomføres og avsluttes av speiderne selv.

Rop
Speidernes måte å takke på (applaus). Det finnes mange forskjellige rop, både korte og lange, forstålige og uforståelige.

Rover
De eldste speiderne – 16 – 25 år, enkelte fortsetter å være rovere også etter det. De samles i et roverlag som styres av roverne selv. Rovernes enhetsmerke er rødt.

Rovermerket
Rovermerket

Rover-5-kamp
Konkurranse for roverne der det konkurreres i natt o-løp, dag o-løp, woodcraft, teori, hemmelig oppgave og hinderløp. Det konkurreres både regionalt og nasjonalt.

Femkamp
Rover-5-kamp, 1990

Roveropptak
Årlig opptakelsesseremoni for speidere som skal tas opp i Bjarne roverlag. Speiderne blir satt av på et hemmelig sted, og må både finne veien og løse oppgaver til mål før de blir høytidelig tatt opp i roverlaget.

Speidere med bind for øynene
Tre speidere på vei til roveropptak

Samfunnsengasjement – ett av de fem programmerkene
Hensikten med merket er at speiderne skal få mulighet til medbestemmelse og trening i å ytre egne meninger, få forståelse for andre menneskers livssituasjon, bakgrunn og synspunkter og delta aktivt i å utvikle samfunnet positivt.

Programmerke samfunnsengasjement
Vandrermerke, samfunnsengasjement

Scouts Own
Speidergudstjeneste/-andakt. Brukes ofte som start på dagen på leir eller som seremoni på speiderhøytidsdager.

Sikkerhetskurset
Kurs for ledere. Første del i grunntreningen. Består av 3 moduler: Sikkerhet på tur, førstehjelp og Nyingen (innføring i friluftsliv på speidervis).

Småspeider
Speidere i alderen 3. – 4. klasse. Småspeidernes enhetsmerke er gult.

Småpeidernes enhetsmerket
Småspeidermerket

Speider
Brukes om speiderne som går i 5. – 10. klasse. Dette var den opprinnelige speideralderen da bevegelsen oppsto.

Speideraksjonen
Speideraksjonen er en årlig innsamlings- og informasjonskampanje som Norges speiderforbund arrangerer i samarbeid med Flyktninghjelpen. Siden samarbeidet startet i 2003 har speiderne samlet inn over 13 millioner kroner til Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Vanligvis er speideraksjonen i april.

Speideraksjonen
Speideraksjonen 2012

Speiderbasen
http://www.speiderbasen.no/ er en database for speidere på internett. Der finnes «Treningsprogrammet» med tips og ideer til gjennomføring av aktiviteter, merker, leker, prosjekter, seremonier, speidermøter og turer som kan brukes av både ledere og patruljeførere. Der finnes det også informasjon om ledertreningen, planleggingstips og relevant litteratur. Speiderbasen er hele tiden under oppdatering og speidere/ledere kan selv sende inn nytt stoff.

Speiderbønnen
En bønn om hjelp til å leve opp til speiderlovens ideal. Synges som avslutning på speidermøter. Kan også leses som vers. Speiderbønnen ble skrevet av Hans Møller Gasmann i 1911:

«Kjære far i høye himmel, hør mitt hjertes stille bønn,
hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferde som din sønn.
La meg leve, Deg til ære, hedre Norge far og mor,
andre folk til nytte være, lyde speiderlovens ord.»

Speiderdrakt
Består av speideskjorte og skjerf og viser at vi er en samlet bevegelse med medlemmer i alle aldere, fasonger og farger, men med en felles identitet. Kjøpes i nettbutikken speider-sport.no. Mer informasjon finner du under Speiderdrakten.

Speiderhilsen
Brukes over hele verden. Gjøres med høyre hånd til hodet: tommel og lillefinger lager en ring (symbol på speidernes internasjonale fellesskap) og de tre andre strekkes oppover (skal minne om de tre punktene i speiderløftet).

Speiderhilsen
Speiderhilsen (kilde: Speiderguttboka, 1956)

Speiderloven
Speiderloven har 10 paragrafer.

Loven som ikke sier hva en speider skal, men hva en speider er.

En speider:
… søker sin tro og respekterer andres
… kjenner ansvar for seg selv og andre
… er hjelpsom og hensynsfull
… er en god venn
… er ærlig og pålitelig
… kjenner naturen og verner om den
… tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre
… gjør sitt beste i motgang og vansker
… er nøysom og prøver å klare seg selv
… arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Speiderløftet
Løftet er som følger: «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven». Dette avgis ved speideropptakelsen, og fornyes ofte på Tenkedagen.

Speidermetoden
Betegner helheten i speidingen og består av følgende elementer: forpliktelse gjennom lov og løfte, «learning by doing», bruk av patruljesystemet, friluftsliv, samfunnsengasjement, symbolikk, rammer og lek, progresjon i aktiviteter og ferdigheter og medbestemmelse og ansvar.

Speidernes fellesorganisasjon
En felles «paraplyorganisasjon» for de to speiderforbundene i Norge (Norges speiderforbund og Norges KFUK/KFUM-speidere) – et samarbeidsorgan som representerer norsk speiding på internasjonalt plan.

Speidersjefens topputmerkelse
Dette merket finnes for stifinnere, vandrere og rovere. Det er den høyeste utmerkelsen en kan oppnå i en enhet. Det er høye krav til innsats over flere år. Den finnes i loggbøkene eller i Speiderbasen.

Speidersjefens topputmerkelse
Speidersjefens topputmerkelse for stifinner

Speidersport
speider-sport.no er en nettbutikk som selger speiderartikler som skjorte og speiderskjerf, men også annet turutstyr.

Speiderstyret
Er valgt av Speidertinget for to år om gangen, og skal sette tingets vedtak ut i livet og jobbe med strategisk utvikling i Norges speiderforbund. Det har 7 medlemmer og ledes av speidersjefen. Speiderstyret er den øverste arbeidsenheten i Norges speiderforbund.

Speiderting
Består av speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene, kretslederne og representanter for alle kretsene i Norge. Har ett ordinært møte hvert annet år.

speiding.no
speiding.no er hjemmesiden til Norges speiderforbund

St. Georgsdagen
Er 23. april. Opprinnelig guttespeidernes internasjonale festdag. St. Georg er speiderens skytshelgen, valgt på grunn av sitt mot og sin ridderlighet. Ifølge sagnet led han martyrdøden 23. april 303.

St-Georgsdagens logo
Logoen til St. Georgsdagen

Stifinnere
Speidere i troppen i alderen 5. – 7. klasse. Stifinnernes enhetsmerke er grønt.

Troppsmerke
Stifinnermerket

Tenkedagen
Er 22. februar. Både Robert Baden-Powell og hans kone Olave Baden-Powell hadde bursdag samme dag, 22. februar. Denne dagen var opprinnelig jentespeidernes internasjonale festdag. På tenkedagen skal man tenke på speiderne over hele verden og reflektere over det internasjonale aspektet ved speidingen. Ofte fornyer man også speiderløftet på denne dagen.

Fakkeltog
Tenkedagen i Røyken 2012

Terminliste
En oversikt over aktivitetene i løpet av en periode, ofte et halvt år.

Trekløver- Gilwell-kurs
Arrangeres av NSF. For å kunne ta dette kurset må en ha fylt 20 år, ha fullført Grunntreningen og ha vært leder i minst to år. En får her arbeide aktivt med egen utvikling som leder gjennom personlige opplevelser i fellesskap med andre.

Treningsprogrammet
Dette er speiderprogrammet – altså det speiderne skal lære i sin speidertid. Det skal gi oss den kunnskapen som utgjør «speiding». Treningsprogrammet er med på å forsikre oss om at vi får med oss alle de 5 punktene som speidingen skal bestå av friluftsliv, samfunnsengasjement, vennskap, kreativitet og livskvalitet. Beskrivelsen av treningsprogrammet finnes i Speiderbasen og i loggbøkene. Speiderbevegelsen har et overordnet mål som er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden, og treningsprogrammet er et redskap for å nå målet.

Tropp
Speiderne går i troppen fra 5. – 10. klasse. Troppen er inndelt i stifinnere 5. – 7. klasse og vandrere 8. – 10. klasse.

Troppsleder
Hovedleder i tropp.

Troppsmøte
Møte som planlegges av ledere i tropp. Hele troppen deltar.

Troppstur
Tur der hele troppen drar sammen. Ledere står for programmet.

Utfordringen
I begynnelsen av hvert semester er det ønskelig at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Hensikten med «Utfordringen» er at speiderne skal få øvelse i og erfaring med å sette seg mål, arbeide for å nå disse, vurdere måloppnåelse og igjen sette seg nye mål. Merket er en metallpin. En kan maks gjennomføre Utfordringen en gang hvert halvår.

Utfordring Vandrere
Utfordringspin Vandrere

Valgspråket
Valgspråket er «Vær beredt». Speidermøtene avsluttes alltid med valgspråket. En leder eller patruljefører sier «Vær beredt» og gjør samtidig speiderhilsen, Speiderne hilser og svarer i kor: «Alltid beredt». (Nynorsk: «Ver budd», «Alltid budd».)

Vandrere
Speidere i troppen i alderen 8. – 10. klasse. Vandrernes enhetsmerke er grønt.

Troppsmerke
Vandrermerket

Vennskap – ett av de fem programmerkene
Hensikten med merket er at speiderne skal oppleve fellesskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt, lære å oppføre seg hensynsfullt overfor andre og respektere andres verdier og holdninger og få erfaring i å samarbeide med ulike mennesker.

Rovermerket vennskap
Rovermerket vennskap

Visjon
Norges speiderforbunds visjon lyder som følger: «Barn og unge velger Norges speiderforbund for å få opplevelser, lære samarbeid og ta ansvar i samfunnet.”

WAGGGS
= World Association for Girl Guides and Girl Scouts. Jentenes verdensforbund. Tilhørighet her markeres med et blått merke på venstre skjortearm.

WAGGS-logo
Logoen til WAGGS

WOSM
= World Organization of the Scout Movement. Guttenes verdensforbund. Tilhørighet her markeres med et lilla merke på venstre skjortearm.

WOSM-logo
Logoen til WOSM